JAVA 版本微信公众管理开源项目招募伙伴

大家好:


      j eecg开源社区,目前正在开展"JAVA 版本微信公众账号开源项目"的工作,欢迎有兴趣的朋友一起参与!

      截止时间:20140510采用技术:

    1. JEECG微云开发平台

    2.SAAS应用模式详细联系方式:418799587
要求:
          1.熟悉jeecg技术平台;

          2.有足够的业余时间参与;

          3.参与过微信开发


官方网站:http://www.jeecg.org/

实付 9.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值